Csűry István

Személyes adatok: 

Dr. habil. CSŰRY István PhD
egyetemi docens

Oktatási terület: nyelvészet, fordítás

Kutatási terület: szövegtan, szemantika, lexikológia, pragmatika

Elérhetőség: 


Iroda: 427.
Telefon: +36-52-512-900/22158 mellék
Email: csury.istvan@arts.unideb.hu

Fogadóóra: 
Kedd 14:00-16:00 (bejelentkezés/egyeztetés ajánlatos e-mailben vagy az ügyvivő szakértőnél).
 

Szakmai önéletrajz: 

Képzettség/képesítés: 

magyar-francia szakos középiskolai tanár, 1991, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen

Oktatási tevékenység: 

Alapképzésben és mesterképzésben

A) oktatott kurzusok
(i) a DE BTK-n képzési szintenként

BA:

A francia nyelvtudomány fő irányai

Bevezetés a fordítás módszertanába

Francia fonetikai gyakorlat

Francia fordítási gyakorlat

Francia nyelvészeti szeminárium

Francia nyelvváltozatok és nyelvhasználat

Franciaország politikai intézményrendszere

Számítógép a fordításban

MA:

Nyelvészeti alapú szövegelemzés (Digitális bölcsészet, Franciatanár)

A francia nyelv számítógépes feldolgozása (Digitális bölcsészet)

Kreditrendszerű képzés:

Az Európai Unió múltja és jelene

Fordításmódszertani ismeretek

Francia fonetikai gyakorlat

Francia fordítási gyakorlat

Francia leíró nyelvtani gyakorlat

Francia nyelvészeti előadás

Francia nyelvészeti szeminárium

Franciaország politikai intézményrendszere

HLP-technológiák

FSZ:

Dokumentumszerkesztés

Prezentációs és moderációs technikák

Számítástechnikai és multimediális alapismeretek

SZTK:

Hazai és nemzetközi szervezetek és intézmények

(ii) a DE más karain képzési szintenként

--

(iii) más felsőoktatási intézményekben, Magyarországon/külföldön képzési szintenként

Kreditrendszerű képzés:

Francia fonetikai szeminárium (Budapest, ELTE, 1997)

Francia nyelvészeti előadás és szeminárium (Budapest, PPKE, 1996-2001)

MA:

Les connecteurs et l'organisation des textes (Párizs, Université de Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, 2006)

Szövegtan, kontrasztív nyelvészet (Erasmus oktatói mobilitás keretében):

 • 2002: Université du Littoral - Côte d'Opale, Dunkerque (F)
 • 2004, 2006, 2008: Université de Rouen (F)
 • 2008: Université de Paris 3 - Sorbonne Nouvelle (F)
B) oktatásszervezői tevékenység
(i) témavezetés (csak a számadatokat kérjük)

 

lezárult

folyamatban lévő

szakdolgozati

8

2

OTDK

3

 

egyéb:

 

 

(ii) szakfelelősség

Romanisztika alapképzési (BA) szak (DE)

Franciatanár mesterképzési (MA) szak (DE; szakképzettség-felelős)

(iii) szakirányfelelősség

Romanisztika alapképzési (BA) szak / Francia szakirány (DE)

(iv) tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével)

A francia nyelv számítógépes feldolgozása (3 kr)

Bevezetés a romanisztikába (6 kr)

Nyelvészeti alapú szövegelemzés (3 kr)

Nyelvtörténet (6 kr)

Francia nyelvészet I. (4 kr)

Francia nyelvészet II. (3 kr)

(v) egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.)
Doktori képzésben
A) oktatott kurzusok

DENYDI:

Pragmatikai szeminárium

Szemantikai szeminárium

Lexikológiai szeminárium

LANGAGE & LANGUES - Ecole Doctorale 268, Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle (2006):

La partie initiale de la phrase et de l'énoncé à l'écrit et à l'oral

B) törzstagság
C) témavezetés
(i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult: --
(ii) folyamatban lévő: 1

Tudományos tevékenység: 

A) főbb kutatási területek

 • A szöveg lexiko-grammatikai dimenziója és interpretációja:
  • a szöveg makrostruktúrája
  • a konnektorok szerepe a konnexióban és a koherenciában,
  • a lexikológia szövegtani aspektusai,
  • a szövegszerkezet és a szintaxis összefüggései,
  • az ellentét mint szemantiko-pragmatikai viszony.
 • A forgatókönyv mint szemantikai/pragmatikai kategória

B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

PhD (nyelvtudomány)

2001

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Habilitáció 2006 Debreceni Egyetem

C) főbb publikációs adatok: 51

 • I. Könyv: 3            
  1. Magyarországon idegen nyelven: 1
  2. Magyarországon magyarul: 2
 • II. Tankönyv, jegyzet: 1 + fejezetek
  1. Magyarországon idegen nyelven: 1 szerk. + 10 fejezet
 • III. Szerkesztett  kötet: 4
  1. Magyarországon idegen nyelven: 4
 • IV. Könyvfejezet: 8
  1. Külföldön idegen nyelven: 3
  2. Magyarországon idegen nyelven: 2
  3. Magyarországon magyarul: 3
 • V. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány: 4
  1. Magyarországon idegen nyelven: 2
  2. Magyarországon magyarul: 2
 • VI. Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány: 20
  1. Külföldön idegen nyelven: 2
  2. Magyarországon idegen nyelven: 5
  3. Magyarországon magyarul: 13
 • VII. Ismertetés, recenzió: 4
  1. Magyarországon idegen nyelven: 2
  2. Magyarországon magyarul: 2
 • VIII. Egyéb publikációk: 7
 • idézettség: 28

D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel

téma

időszak

adományozó intézmény

szerep

POLIGLOTT SZÖVEGTANI-SZÖVEGNYELVÉSZETI KUTATÓPROGRAM

2003-2005

OTKA

résztvevő

Az ember-gép kommunikáció technológiájának elméleti alapjai (TÁMOP 4.2.-08/1/0008-0009 ) 2009–2011 NFÜ résztvevő
A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen (TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007) 2010-2012 NFÜ résztvevő

E) a tudományos közéletben való részvétel

Magyarországon
a.       bizottsági tagság/elnökség

A DAB Nyelvtudományi Munkabizottságának elnöke (2008-2011)

b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség

a Revue d'Études Françaises szerkesztőbizottságának tagja (2009-)

az Officina Textologica szerkesztőbizottságának tagja (2009-)

a Colloquia Contrastiva Savariae szerkesztőbizottságának tagja (1994-1998)

c.      szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

Lektorálás (Petőfi S. János szerk.: Adalékok a magyar nyelvészet szövegtani diskurzusához; Officina Textologica 11., Debrecen, 2005)

peer review-k:

Argmentum (2011: 1)

Anna Dutka-Mańkowska, Teresa Giermak-Zielińska (szerk.) Des mots et du texte aux conceptions de la description linguistique (2010: 6)

OTKA pályázatok és záróbeszámolók bírálata (2008: 2, 2010: 2)

 külföldön
a.       bizottsági tagság/elnökség: --
b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség:

Romanica Cracoviensia c. folyóirat tanácsadó bizottságának tagja (2013 -)

c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

A "Des mots et du texte aux conceptions de la description linguistique" c. konferencia tudományos bizottságának tagja (Varsói Egyetem, 2009)

F) egyéb tudományos tevékenység

 • 2010: a MANYE XX. Kongresszusa szervező bizottságának elnöke, prgrambizottságának tagja
 • 1999: Szövegtan a francia tanulmányokban (konferencia szervezője), Debrecen
 • 1997: Francia-magyar összehasonlító nyelvészeti konferencia szervezője, Szombathely

Egyéb közéleti tevékenység: 

 1. Vezetői és egyéb megbízatások:
  1. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten
   • tanszékvezető (DE Francia Tanszék, 2005-2014)
   • A BTK Tanácsának tagja (2005-2013)
   • A BTK Stratégiai és Minőségbiztosítási Bizottságának tagja (2008-2013)
   • A BTK tudományos és külső kapcsolatok dékánhelyettese (2010-2013)
   • A DE Nemzetközi Bizottságának tagja (2010-2013)
   • A TEK Marketing Munkabizottságának tagja (2010-2013)
  2. más intézménynél Magyarországon
   • mb. tanszékvezető (BDTF, Szombathely, 1991-1998)
   • külügyi titkár (BDTF, Szombathely, 1992-1993)
  3. külföldön: --
 2. Egyéb:
  1. a Magyarországi Franciatanárok Egyesületének elnökségi tagja (1997-1999)
  2. a Szombathelyi Bartók Fesztivál Barátainak Köre elnökségének tagja (1996-1999)

Kitüntetések, szakmai elismerések: 

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

Kutatástámogatási pályázat díja 2001 Debreceni Akadémiai Bizottság
Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj 2002 Oktatási Minisztérium
Kutatói ösztöndíj 2004 Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme (Párizs)
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2008 Magyar Tudományos Akadémia

Egyéb szakmai jellegű információk, adatok: 

Munkahelyek és beosztások:

1991 - 1994:   főiskolai tanársegéd, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Francia Nyelv és Irodalom Tanszék (Szombathely)

1994 - 1998:   főiskolai adjunktus (ugyanott)

1998 - 2001:   egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem (korábban Kossuth Lajos Tudományegyetem), Francia Tanszék

2002 - 2005:   egyetemi adjunktus (ugyanott)

2005 -:            egyetemi docens (ugyanott)

Jelentősebb tanulmányutak:

1990:               Franciaország (Grenoble, Université Stendhal, 2 hónap, a Francia Kormány Ösztöndíjasaként - fonetikai kutatások)

1996 - 1997:     Franciaország (Párizs, Maison des Sciences de l'Homme, 2 hónap, a Francia Kormány Ösztöndíjasaként - pragmatikai és szemantikai kutatások)

2000:               Franciaország (Université d'Angers, 1 hónap; TEMPUS - lexikológiai kutatások)

2004:               Franciaország (Párizs, Maison des Sciences de l'Homme, 3 hónap, meghívott kutatóként - szemantikai, pragmatikai és számítógépes nyelvfeldolgozási kutatások)

2006:               vendégtanár (maître de conférences invité, Párizs,Université de Paris III - Sorbonne Nouvelle, 3 hónap)